Яндекс.Метрика Google+

Законодавство


ПОРЯДОК функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади
 
                      1. Загальні положення

     1.1. Організація функціонування веб-сайту  органу  виконавчої
влади    передбачає   затвердження   його   внутрішнього   Порядку
інформаційного наповнення  з  визначенням  конкретних  структурних
підрозділів   та   посадових  осіб,  відповідальних  за  своєчасну
підготовку і подання інформації та її зміст за  кожним  тематичним
напрямом, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України
від 04.01.2002 N 3 ( 3-2002-п ) "Про Порядок оприлюднення у мережі
Інтернет  інформації  про  діяльність  органів виконавчої влади" з
урахуванням вимог цього Порядку.
...........................................................................................................................................................
Цей Порядок установлює загальні правила:
        - оперативного зберігання електронних документів, створених згідно із законодавством про електронний цифровий підпис, електронні документи та електронний документообіг (далі - електронні документи) органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності (далі - установи);
       - підготовки та передавання електронних документів на тривале зберігання до архівного підрозділу установи;
       - тривалого зберігання електронних документів в архівному підрозділі установи.
...........................................................................................................................................................

 

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
автор електронного документа - фізична або юридична особа, яка створила електронний документ;
суб'єкти електронного документообігу - автор, підписувач, адресат та посередник, які набувають передбачених законом або договором прав і обов'язків у процесі електронного документообігу.
Стаття 2. Сфера дії Закону
Дія цього Закону поширюється навідносини, що виникають у процесі створення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, оброблення, використання та знищення електронних документів.
Стаття 3. Законодавство про електронні документи та електронний документообіг
Відносини, пов'язані з електронним документообігом та використанням електронних документів, регулюються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Цивільним кодексом України, законами України "Про інформацію", "Про захист інформації в автоматизованих системах" ( 80/94-ВР ), "Про державну таємницю", "Про зв'язок" (160/95-ВР), "Про обов'язковий примірник документів", "Про Національний архівний фонд та архівні установи", цим Законом, а також іншими нормативно-правовими актами.
Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.
Стаття 4. Державне регулювання електронного документообігу Кабінет Міністрів України та інші органи виконавчої влади в межах повноважень, визначених законом, реалізують державну політику електронного документообігу.
Державне регулювання у сфері електронного документообігу спрямовано на:
реалізацію єдиної державної політики електронного документообігу;
забезпечення прав і законних інтересів суб'єктів електронного документообігу;
нормативно-правове забезпечення технології оброблення, створення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів.
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
- адресат - фізична або юридична особа, якій адресується електронний документ;
- дані - інформація, яка подана у формі,придатній для її оброблення електронними засобами;
...........................................................................................................................................................

1. Відповідно до Закону України "про Нацiональний архiвний фонд i архiвнi установи" об'єднання громадян, підприємства, установи і організації, засновані на колективній та приватній формах власності (далі - організації), мають право створювати архіви...

...........................................................................................................................................................
1. Цей Порядок установлює загальні правила:
оперативного зберігання електронних документів, створених згідно із законодавством про електронний цифровий підпис, електронні документи та електронний документообіг (далі - електронні документи) органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності (далі - установи);...
...........................................................................................................................................................

( Кодекс набирає чинності з 1 вересня 2001 року, див. п.1  розділу I "ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ" )

 ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 25-26, ст.131 )

  (Із змінами, внесеними згідно із Законами )

  (витяг)

<…>


...........................................................................................................................................................

( Із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР)

(витяг)

<…>

...........................................................................................................................................................

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи"

Н А К А З У Ю: 1. Затвердити Порядок користування документами Національного архівного фонду України, що належать державі та територіальним громадам (додаються).

...........................................................................................................................................................

Відповідно до статті 12 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи"
Н А К А З У Ю: 1. Затвердити Порядок ведення державного обліку документів Національного архівного фонду України (додається). 2. Зазначений документ направити центральним державним архівам України, Державному архіву в Автономній Республіці Крим, державним архівам областей, мм. Києва і Севастополя, галузевим державним архівам Міністерству культури і мистецтв України, Національній академії наук України.

...........................................................................................................................................................
Відповідно до Порядку віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних, внесення їх до Державного реєстру національного культурного надбання та зберігання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. N 1739, Н А К А З У Ю: 1. Затвердити Положення про невідкладну реставрацію, ремонт або консервацію унікальних документів, що додається.
...........................................................................................................................................................