Яндекс.Метрика Google+

Законодавство

Про затвердження Правил організації діловодства та архіву арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)(частина 8)

4. Контроль за виконанням документів

4.1. Арбітражний керуючий особисто контролює виконання документів, що надійшли від Міністерства юстиції, управління юстиції, інших державних органів, та зобов’язаний своєчасно їх виконувати.

Арбітражним керуючим можуть бути поставлені на контроль також інші документи.

4.2. Документи, які перебувають на особистому контролі в арбітражного керуючого, до їх повного виконання вміщуються в окрему папку з написом "Контрольна папка".

4.3. При розгляді документів, звернень тощо арбітражний керуючий зобов’язаний дотримуватись установлених законодавством строків виконання таких документів.

4.4. На виконаних документах проставляється відмітка про виконання, яка включає в себе слова "До справи" і номер справи, у яку повинен бути підшитий виконаний документ, а також посилання на дату і реєстраційний індекс документа, який засвідчує його виконання. Документ вважається виконаним тоді, коли вирішені всі питання, поставлені в ньому, і, якщо це потрібно, дано відповідь кореспонденту. Якщо документ не потребує письмової відповіді, зазначаються короткі відомості про виконання. Підпис і дату відмітки проставляє арбітражний керуючий або особа, яка відповідальна за організацію діловодства та архіву арбітражного керуючого. Зазначений реквізит проставляється від руки у лівому куті нижнього поля на лицьовому боці першого аркуша або на звороті першого аркуша документа, наприклад:

До справи № 01-11

До справи № 01-20

Лист-відповідь від 20.05.2013 
№ 04-10/05/342

Питання вирішено позитивно 
під час телефонної розмови 
01.05.2013

Найменування арбітражного керуючого 
або прізвище, ім’я, по батькові особи, 
яка відповідальна за організацію діловодства 
та архіву арбітражного керуючого

Підпис, ініціали (ініціал імені), прізвище

21.05.2013

Найменування арбітражного керуючого 
або прізвище, ім’я, по батькові особи, 
яка відповідальна за організацію діловодства 
та архіву арбітражного керуючого

Підпис, ініціали (ініціал імені), прізвище

02.05.2013

IV. Систематизація та зберігання документів у діловодстві

1. Складення номенклатури справ

1.1. Арбітражний керуючий протягом місяця з дня внесення щодо нього інформації до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України складає номенклатуру справ за формою згідно з додатком 16 до цих Правил та на підставі Примірної номенклатури справ арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) (далі - Примірна номенклатура) згідно з додатком 17 до цих Правил.

1.2. Номенклатура справ, що складається арбітражним керуючим вперше, схвалюється експертною комісією (далі - ЕК) управління юстиції та погоджується з експертно-перевірною комісією (далі - ЕПК) відповідного державного архіву. Надалі номенклатура справ схвалюється ЕК управління юстиції лише у разі суттєвих змін у складі справ.

Номенклатура справ складається у трьох примірниках: перший (недоторканний) примірник зберігається у відповідній справі арбітражного керуючого, другий примірник є робочим і використовується в практичній роботі безпосередньо арбітражним керуючим або особою, відповідальною за організацію діловодства та архіву арбітражного керуючого, а третій примірник залишається в управлінні юстиції.

1.3. Номенклатура справ щороку до 25 грудня переглядається, уточнюється, передруковується, складається у двох примірниках, затверджується арбітражним керуючим та запроваджується в дію з 1 січня наступного календарного року.

1.4. З Примірної номенклатури до номенклатури справ арбітражного керуючого переносяться лише ті заголовки справ, документи яких фактично створюються під час діяльності арбітражного керуючого. При цьому заголовки справ конкретизуються і уточнюються (вказують авторів, види документів тощо). До номенклатури справ дозволяється включати також заголовки справ, що не передбачені Примірною номенклатурою.

Залежно від кількості документів у справі та строків їх зберігання в номенклатурі справ дозволяється об’єднувати чи дрібнити справи, зазначені в Примірній номенклатурі. Подрібнення справ може здійснюватися і за кореспондентами.

 


 
........................................................................................................................