Яндекс.Метрика Google+

Законодавство

Про затвердження Правил організації діловодства та архіву арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)(частина 6)

19. Відмітка про засвідчення копій документів

19.1. Копії або витяги з документів, які надаються та зберігаються арбітражним керуючим, повинні бути засвідчені підписом арбітражного керуючого та скріплені його печаткою з обов’язковим зазначенням дати засвідчення.

19.2. Арбітражний керуючий може засвідчувати копії лише тих документів, що створюються ним, а також у випадках, передбачених в абзаці другому цього пункту.

У разі підготовки документів для надання судовим органам, під час вирішення питань щодо прийняття громадян на роботу, під час формування особових справ осіб, які перебувають з арбітражним керуючим у трудових відносинах, арбітражний керуючий може виготовляти копії документів, виданих іншими установами (копії дипломів, свідоцтв про одержання освіти тощо), а також під час формування справи боржника.

19.3. Відмітка "Копія" проставляється на лицьовому боці у верхньому правому куті першого аркуша документа.

19.4. Напис про засвідчення документа складається із слів "Згідно з оригіналом", "Арбітражний керуючий", особистого підпису арбітражного керуючого, його ініціалів (ініціала імені) та прізвища, дати засвідчення копії і проставляється нижче реквізиту документа "Підпис", наприклад:

Згідно з оригіналом

 

 

Арбітражний керуючий

Підпис

Ініціали (ініціал імені), прізвище

Дата

 

 

19.5. Напис про засвідчення копії скріплюється печаткою арбітражного керуючого.

20. Відмітка про наявність копії документа в електронній формі

Відмітка про наявність копії документа в електронній формі містить повне ім’я файла і його місце зберігання, код оператора та інші пошукові дані. Відмітка ставиться на лицьовому боці у центрі нижнього поля першого аркуша документа, наприклад: c:/viddil/proekt/2011/instr_1.doc.

21. Відмітка про надходження документа

Відмітка про надходження документа до арбітражного керуючого проставляється від руки або за допомогою штампа на лицьовому полі у правому куті нижнього поля першого аркуша оригіналу документа. Елементами зазначеного реквізиту є реєстраційний індекс, дата (у разі потреби - година і хвилини) надходження документа.

22. Складення наказів

22.1. Арбітражний керуючий видає накази з адміністративно-господарських та кадрових питань.

22.2. Проекти наказів з кадрових питань (про прийняття на роботу, звільнення, надання відпустки тощо) готуються на підставі заяв працівників, трудових договорів та інших документів.

22.3. Наказ оформляється на бланку наказу. Зміст наказу коротко викладається в заголовку, який починається з прийменника "Про" і складається за допомогою віддієслівного іменника ("Про прийняття на роботу") або іменника ("Про підсумки...").

22.4. Текст наказу з адміністративно-господарських питань складається з двох частин - констатуючої (преамбули) і розпорядчої.

У констатуючій частині зазначається підстава, обґрунтування або мета видання наказу. Зазначена частина може починатися зі слів "З метою" тощо. Якщо наказ видається на підставі нормативно-правового акта або іншого розпорядчого документа, у констатуючій частині зазначаються назва виду цього документа, його автор, дата, номер та заголовок. Крапка в кінці констатуючої частини не ставиться.

У тексті наказів з кадрових питань констатуюча частина не зазначається.

Розпорядча частина наказу починається зі слова "НАКАЗУЮ", яке друкується з нового рядка великими літерами без відступу від лівого поля і лапок, після чого ставиться двокрапка.

Розпорядча частина поділяється на пункти і підпункти, які нумеруються арабськими цифрами.

22.5. У тексті наказів з кадрових питань констатуюча частина не зазначається.

Розпорядча частина наказу починається, як правило, з дієслова у формі інфінітива: "ПРИЗНАЧИТИ", "ПЕРЕВЕСТИ", "ЗВІЛЬНИТИ", "ВІДРЯДИТИ", "НАДАТИ" тощо. Далі зазначаються великими літерами прізвище працівника, на якого поширюється дія наказу, і малими - ім’я, по батькові працівника та текст наказу. У зведених наказах прізвища осіб у межах пунктів розміщуються за алфавітом.

22.6. У наказі про призначення або звільнення працівника зазначаються повна дата (число, місяць, рік) фактичного виходу працівника на роботу (припинення трудових відносин), розміри його заробітної плати.

22.7. У наказі з кадрових питань зазначається підстава для його видання (заява працівника, контракт, трудовий договір).

22.8. Під час ознайомлення з наказом з кадрових питань згаданими у ньому особами та з наказом з адміністративно-господарських питань, що містить положення, з якими повинні ознайомитись особи, які перебувають у трудових відносинах з арбітражним керуючим, на першому примірнику наказу проставляються їх підписи із зазначенням дати ознайомлення.

22.9. Накази нумеруються у порядку їх видання у межах календарного року; накази з адміністративно-господарських питань та з кадрових питань мають окрему порядкову нумерацію.

22.10. Копії наказів засвідчуються арбітражним керуючим.

23. Складення протоколів

Обговорення питань на зборах, нарадах фіксується в протоколах, які оформлюються на підставі записів, зроблених під час засідань. Текст протоколу складається з вступної та основної частин.

У вступній частині протоколу зазначаються прізвище та ініціали (ініціал імені) голови або головуючого, секретаря, запрошених та присутніх осіб. Наприкінці вступної частини зазначається порядок денний - перелік розглянутих на засіданні питань, що розміщуються у порядку їх значущості, із зазначенням доповідача з кожного питання.

Основна частина протоколу складається за схемою: СЛУХАЛИ - ВИСТУПИЛИ - ВИРІШИЛИ (УХВАЛИЛИ, ПОСТАНОВИЛИ).

Протоколи підписуються головуючим на зборах (нарадах) і секретарем.


 
........................................................................................................................