Яндекс.Метрика Google+

Законодавство

Про затвердження Правил організації діловодства та архіву арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)(частина 5)

16. Відмітки про наявність додатків

16.1. Додатки до документів, крім додатків до супровідних листів, складаються з метою доповнення, пояснення окремих питань документа або документа в цілому.

16.2. Додатки довідкового або аналітичного характеру (графіки, схеми, таблиці, списки тощо) до основного документа повинні мати відмітку з посиланням на цей документ, його дату і номер.

У тексті основного документа робиться відмітка про наявність додатків: "що додається", "згідно з додатком", "(додаток 1)"; "відповідно до додатка 2" або "(див. додаток 3)".

16.3. Додатки оформляються, як правило, на стандартних аркушах паперу. На другому і наступних аркушах додатка робиться відмітка: "Продовження додатка", "Продовження додатка 1".

У разі наявності кількох додатків на них зазначаються порядкові номери, наприклад: Додаток 1, Додаток 2 тощо. Знак "№" перед цифровим позначенням не ставиться.

16.4. У разі коли додатки надсилаються із супровідним листом, відмітка про наявність додатків розміщується після тексту листа перед підписом.

Якщо документ має додатки, повне найменування яких наводиться в його тексті, відмітка про наявність додатків оформляється за такою формою:

Додаток:

на 5 арк. у 3 прим.

Якщо документ має додатки, повне найменування яких у тексті не наводиться, їх необхідно перелічити після тексту із зазначенням кількості аркушів у кожному додатку та кількості їх примірників, наприклад:

Додатки:

1. Лист Головного управління юстиції у Луганській області від 14.07.2013 № 163/01-05 на 2 арк. в 1 прим.

 

2. Ухвала господарського суду від 18.09.2013 у справі № 02/1/9-б на 3 арк. в 1 прим.

Якщо до документа додається інший документ, який має додатки, відмітку про наявність додатка оформляють за такою формою:

Додаток:

лист Міністерства юстиції від 10.11.2013 № 6548/ 03-09 і додаток до нього, усього на 20 арк. в 1 прим.

У разі коли документ містить більше десяти додатків, складається опис із зазначенням у документі такої відмітки:

Додаток:

згідно з описом на 2 арк.

Якщо додаток надсилається не за всіма зазначеними в документі адресами, відмітка про наявність документа оформляється за такою формою:

Додаток:

на 5 арк. у прим. на першу адресу.

17. Підпис

17.1. Арбітражний керуючий підписує документи особисто.

Підпис складається з найменування арбітражного керуючого, який підписує документ (повного - якщо документ надрукований не на бланку, скороченого - на документі, надрукованому на бланку), особистого підпису, ініціалів (ініціала імені) і прізвища, наприклад:

Арбітражний керуючий (розпорядник 
майна, керуючий санацією, ліквідатор)


Підпис


Ініціали (ініціал імені), прізвище

або

Арбітражний керуючий

Підпис

Ініціали (ініціал імені), прізвище

17.2. Засвідчення електронного документа здійснюється за допомогою електронного цифрового підпису згідно із законодавством. Арбітражний керуючий повинен забезпечити засвідчення електронного документа за допомогою електронного цифрового підпису.

17.3. Факсимільне відтворення підпису арбітражного керуючого на організаційно-розпорядчих, фінансових, бухгалтерських документах за допомогою механічного або іншого копіювання не допускається.

18. Відбиток печатки

18.1. На документах, що засвідчують права громадян і юридичних осіб, на яких фіксується факт витрати коштів і проведення операцій з матеріальними цінностями, підпис арбітражного керуючого скріплюється його печаткою.

18.2. Примірний перелік документів, підпис арбітражного керуючого на яких скріплюється печаткою арбітражного керуючого, наведено в додатку 4 до цих Правил.

18.3. Відбиток печатки арбітражного керуючого ставиться також на копіях документів, що ним надаються.

Відбиток печатки ставиться таким чином, щоб він охоплював останні кілька літер найменування арбітражного керуючого, який підписав документ, але не його підпис, або на окремо виділеному для цього місці з відміткою "М.П.", "Печатка".

18.4. Облік печаток і штампів арбітражного керуючого здійснюється ним у журналі обліку печаток і штампів за формою згідно з додатком 5 до цих Правил.


 
........................................................................................................................