Яндекс.Метрика Google+

Законодавство

Про затвердження Правил організації діловодства та архіву арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)(частина 1)

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.03.2013  № 447/5Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
18 березня 2013 р. 
за № 431/22963

Про затвердження Правил організації діловодства та архіву арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

Відповідно до частини першої статті 116 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", пунктів 3 та 9 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 395, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила організації діловодства та архіву арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), що додаються.

2. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу (Чижмарь К.І.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити виконання цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Чижмарь К.І.

Міністр

Олександр Лавринович

ПОГОДЖЕНО: 

В.о. Голови Державної архівної служби УкраїниВ.М. Воронін

     

 ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
юстиції України 
15.03.2013  № 447/5Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
18 березня 2013 р. 
за № 431/22963

ПРАВИЛА 
організації діловодства та архіву арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

I. Загальні положення

1.1. Ці Правила встановлюють вимоги до документування діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) (далі - арбітражний керуючий), організації архіву та роботи з документами в приміщенні, де знаходиться контора (офіс) арбітражного керуючого (далі - офіс).

1.2. У цих Правилах терміни вживаються у таких значеннях:

архів арбітражного керуючого - сукупність документів, створених під час діяльності арбітражного керуючого та пов’язаних з нею, які після їх завершення у діловодстві підлягають подальшому зберіганню в його офісі з огляду на їх значущість для особи, суспільства та держави;

особа, діяльність арбітражного керуючого якої припинена, - фізична особа, яка припинила діяльність арбітражного керуючого з підстав, передбачених частиною першою статті 112 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) якої анульовано та відомості стосовно якої виключено з Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.

Інші терміни та їх визначення застосовуються у значеннях, наведених у ДСТУ 2732:2004 "Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять", затвердженому наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 травня 2004 року № 97.

1.3. Діловодство арбітражного керуючого ведеться з дотриманням цих Правил, Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348, Правил роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, затверджених наказом Державного комітету архівів України від 16 березня 2001 року № 16, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08 травня 2001 року за № 407/5598 (зі змінами), ДСТУ 4163-2003 "Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07 квітня 2003 року № 55 (далі - ДСТУ 4163-2003), та інших нормативно-правових актів у сфері архівної справи та діловодства.

1.4. Порядок організації діловодства, що містить інформацію з обмеженим доступом, визначається Інструкцією про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року № 1893.

Порядок організації електронного документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису, роботи з електронними документами визначається згідно із законодавством.

1.5. Арбітражний керуючий при здійсненні своєї діяльності забезпечує організацію діловодства та архіву, зокрема:

складення, оформлення, реєстрацію і виконання документів щодо його діяльності;

формування та збереження справи боржника (банкрута) у справі про банкрутство, щодо якої він виконує повноваження розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора (далі - справа боржника);

розгляд звернень фізичних та юридичних осіб з питань його діяльності у строки, визначені законодавством;

складення номенклатури справ на підставі примірної номенклатури справ;

формування справ відповідно до номенклатури справ;

зберігання документів, пов’язаних з його діяльністю;

підготовку для передавання документів у разі припинення його діяльності до відповідної архівної установи або архіву Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі за місцезнаходженням офісу арбітражного керуючого (далі - управління юстиції) згідно із законодавством.

1.6. Арбітражний керуючий може покласти організацію діловодства та архіву на особу, яка перебуває з ним у трудових відносинах.

1.7. При звільненні особи, відповідальної за організацію діловодства та архіву, арбітражний керуючий зобов’язаний перевірити наявність і стан документів, про що складається акт приймання-передавання документів (справ) при звільненні особи, відповідальної за організацію діловодства та архіву арбітражного керуючого, за формою згідно з додатком 1 до цих Правил.


 
........................................................................................................................